1. IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen:

1.1.1 Chronostock (met als maatschappelijke benaming "1POPUPSTORE" SRL), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1420 Braine-l’Alleud, Avenue du Commerce 50, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0826.350.720, hierna te noemen de "Verkoper"; en

1.1.2 De "Klant", d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon die de Producten van de Verkoper bestelt.

1.2 De Klant en de Verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Partijen".

2. DEFINITIES

2.1 In het contract hebben de volgende termen de in dit artikel 2 bepaalde betekenis, tenzij de context waarin de term wordt gebruikt, er een andere betekenis aan geeft:

2.2 Onder "consument" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels-, nijverheids-, ambachts- of onafhankelijk activiteit.

2.3 Onder "Contract" wordt verstaan de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, eventueel aangevuld met de bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen.

2.4 "Producten" betekent de producten en diensten die door de Klant bij de Verkoper worden besteld.

2.5 Onder "Overmacht" wordt verstaan feiten of omstandigheden die buiten de macht liggen van de partij die zich erop beroept en die redelijkerwijs niet konden worden voorzien of vermeden, met inbegrip van bijvoorbeeld : veranderingen in het regelgevingskader, oorlog, burgerlijke onrust, vernietiging van faciliteiten of materialen door brand, overstroming, aardbeving, explosie of storm; arbeidsonrust; epidemieën, het falen van openbaar vervoerders of van openbare diensten, interne of externe stakingen, sociale onrust, daden van terrorisme, natuurrampen, overstromingen, branden, stroomstoringen, het falen van leveranciers of onderaannemers, van netwerkproviders, internet black-outs, storingen van telecommunicatiediensten. Hoewel de Partijen van het bestaan ervan op de hoogte zijn, wordt uitdrukkelijk bepaald dat een coronavirus-epidemie een geval van overmacht vormt wanneer zij een Partij treft.

2.6 "Website" betekent de website die toegankelijk is via de URL "https://www.chronostock.be" en alle pagina's daarvan.

3. VOORWERP

3.1 Het voorwerp van het Contract is het vastleggen van de voorwaarden waaronder de Verkoper een of meer Producten aan de Klant verkoopt.

3.2 Wanneer de Klant een of meer Producten koopt in het verkooppunt (de winkel) van de Verkoper, is het Contract geldig gesloten en wordt de verkoop geacht te zijn voltooid tussen de Klant en de Verkoper zodra de Klant de prijs van het (de) Product(en) of, in voorkomend geval, een voorschot heeft betaald.

3.3 Wanneer het Contract via de Website wordt gesloten, wordt het Contract geldig gesloten en de verkoop geacht te zijn voltooid tussen de Klant en de Verkoper zodra de Klant zijn bestelling heeft gevalideerd, tenzij de Klant ervoor gekozen heeft het (de) Product(en) af te halen in het verkooppunt van de Verkoper met betaling van het (de) gereserveerde Product(en) in het verkooppunt van de Verkoper op het moment van afhaling (in welk geval het Contract wordt gesloten in overeenstemming met paragraaf 3.2). Na validatie van de bestelling op de Website, zal de Klant een bevestigingsmail ontvangen van de Verkoper. Geen andere Producten dan die welke uitdrukkelijk in de bevestigingsmail zijn vermeld, worden geacht deel uit te maken van het Contract, zelfs niet stilzwijgend.

3.4 De foto's van de Producten op de Website of in enig ander document van de Verkoper geven een getrouw beeld van de aangeboden producten, maar zijn niet contractueel voor zover zij geen perfecte gelijkenis met de fysieke producten kunnen garanderen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de kenmerken van de Producten verschillen van de afbeeldingen op de Website of in enig ander document van de Verkoper, of indien deze afbeeldingen of document onjuist of onvolledig zijn.

3.5 Door de Klant aan het Contract aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien de Verkoper deze schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd. Indien de betaling van een voorschot in de bestelling is voorzien, kan de Klant zich niet beroepen op de niet-betaling van dit voorschot om van zijn verplichtingen te worden ontlast.

3.6 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn aanbod op elk moment te herroepen voordat het door de Klant is aanvaard.

3.7 De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om slechts met de levering van de Producten te beginnen na betaling van het voorschot, indien de betaling van een voorschot is voorzien. In geval van vertraging in de betaling van het voorschot is de Verkoper niet aansprakelijk voor overschrijding van de termijnen voor de levering van de Producten.

3.8 De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen en reserveringen te weigeren in de volgende gevallen:

  • in geval van ernstige vermoedens van kwade trouw of van fraude vanwege de Klant;
  • in geval van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht door de Klant;
  • in geval van vermoeden van herhaald (rechts)misbruik of fraude van de Klant;
  • in geval van mededeling van foutieve, verdachte of onjuiste gegevens door de Klant;
  • indien de Verkoper opmerkt dat een Klant herhaaldelijk fictieve gegevens verstrekt;
  • indien de Verkoper een abnormale bestelhoeveelheid vaststelt - eventueel in meerdere bestelbonnen - die een strikt persoonlijk gebruik van de Klant overschrijdt;
  • als kan worden aangenomen dat bestellingen voor wederverkoop zijn geplaatst;
  • wanneer de bestelling door een minderjarige wordt geplaatst;
  • in geval van Overmacht.

3.9 Het Contract is slechts geldig indien de Klant zijn woon- of verblijfplaats in België heeft. De Verkoper verkoopt niet buiten het Belgische grondgebied. Het Contract is niet geldig indien het leveringsadres van het (de) Product(en) zich buiten het Belgische grondgebied bevindt.

3.10 Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle aanbiedingen van de Verkoper slechts geldig zijn binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wanneer een Product niet meer beschikbaar is.


4. TERMIJNEN EN OPZEGGING VAN DE BESTELLING

4.1 De vermelding van termijnen door de Verkoper voor de levering van de Producten is slechts indicatief en houdt in geen geval een resultaatsverbintenis in, behoudens andersluidend overeenkomst. De termijnen beginnen pas te lopen vanaf de datum waarop de Klant alle voor de uitvoering van de bestelling vereiste informatie en gegevens heeft verstrekt. Elke vertraging die te wijten is aan de Klant bij het begin of in de loop van de levering, zal leiden tot een verlenging van de leveringstermijnen. De Verkoper wijst in ieder geval elke verantwoordelijkheid af in geval van vertraging in de uitvoering van de bestelling wanneer de Klant, met het akkoord van de Verkoper, wijzigingen aanbrengt aan de bestelling na de initiële validatie van de bestelling.

4.2 Een vertraging in de uitvoering van de bestelling geeft in geen geval recht op ontbinding van het Contract door de Klant, noch op een verplichting van de Verkoper tot betaling van een schadevergoeding aan de Klant.

4.3 Opdat een termijn bindend zou zijn, moet het bindende karakter ervan duidelijk als zodanig zijn aangegeven en vooraf schriftelijk door de Verkoper zijn aanvaard. In dit geval, indien de Verkoper de verplichte termijn niet naleeft, kan de Klant een vergoeding bekomen voor de werkelijk door hem geleden en door hem bewezen schade, met dien verstande dat het bedrag van deze schadevergoeding niet meer mag bedragen dan 10% van de totale prijs van de bestelling van de Klant. Wanneer een strikte termijn op geldige wijze door de Verkoper is aanvaard, is de Verkoper niet langer gebonden aan de naleving van de termijn in de volgende omstandigheden: (i) het optreden van Overmacht, (ii) de niet-naleving van de betalingsvoorwaarden door de Klant, (iii) de door de Verkoper aanvaarde wijziging van de bestelling door de Klant, (iv) elke aan de Klant toe te schrijven vertraging, bijvoorbeeld bij het verstrekken van de door de Verkoper gevraagde informatie, en (v) de vertraging of het tekort aan arbeidskrachten door de leveranciers van de Verkoper.

4.4 De bestelling kan van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder schadevergoeding worden opgezegd in geval van faillissement, van een situatie die valt onder de bepalingen van boek XX van het Wetboek van economisch recht, van vrijwillige of gerechtelijke vereffening of van een onherstelbare slechte toestand van de onderneming van de Klant.

4.5 De bestelling kan zonder opzegtermijn of schadevergoeding en onverminderd andere rechtsmiddelen door elk der partijen worden ontbonden in geval van een ernstige fout of een ernstige tekortkoming van de andere partij bij de uitvoering van de contractuele verplichtingen, onverminderd de betaling van een schadevergoeding door de auteur van de ernstige fout of de tekortkoming. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke niet-nakoming door de Klant van zijn betalingsverplichtingen een ernstige tekortkoming vormt.

4.6 De onmogelijkheid voor de Verkoper om zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen ten gevolge van een geval van Overmacht zal resulteren in de opschorting van de uitvoering van het Contract indien de onmogelijkheid om het Contract na te komen niet langer dan 90 kalenderdagen voortduurt. De opschorting van de uitvoering van het Contract heeft van rechtswege tot gevolg dat alle in het Contract bedoelde termijnen worden opgeschort met een aantal kalenderdagen dat gelijk is aan het aantal kalenderdagen dat door de opschortingsperiode wordt gedekt. De bestelling kan door elke Partij automatisch, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, worden opgezegd in geval van opschorting van haar prestaties ten gevolge van een geval van Overmacht dat meer dan 90 kalenderdagen duurt, op voorwaarde dat de andere Partij vóór het einde van de periode van 90 kalenderdagen op de hoogte wordt gebracht.


5. INFORMATIE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

5.1 De Klant zal de Verkoper op elk ogenblik en gratis alle nuttige inlichtingen, gevraagde of vereiste documenten en bijstand verschaffen die nuttig zijn voor de goede uitvoering van de bestelling. De door de Klant meegedeelde informatie moet precies en nauwkeurig zijn en moet zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden verstrekt. De Verkoper is niet aansprakelijk en de Verkoper biedt geen garantie in het geval dat een tekortkoming te wijten is aan een niet-nakoming door de Klant van zijn verplichting om de Verkoper te informeren.

5.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen via de Website, moet de Klant de verplichte gegevens invullen (naam, voornaam, adres, enz.) die nodig zijn voor de verwerking van zijn bestelling, zoals door de Verkoper voorzien op de Website.

5.3 De Klant verbindt zich ertoe aan de Verkoper alleen juiste en volledige informatie mee te delen. Indien de door de Klant meegedeelde informatie vals, onnauwkeurig of onvolledig blijkt te zijn, kan de Verkoper de door de Klant geplaatste bestelling annuleren en schadeloosstelling vorderen voor alle schade die hij zou lijden ten gevolge van de inbreuk van de Klant. De Klant zal de Verkoper tijdig op de hoogte brengen van elke wijziging in zijn eigen gegevens.


6. PRIJZEN VAN DE PRODUCTEN

6.1 De prijzen van de Producten zijn in euro, alle taksen inbegrepen (Recupel, Auvibel, BTW, ...). De prijzen van de Producten zijn exclusief verzendingskosten en administratiekosten. De Klant verbindt zich ertoe de BTW en de kosten te betalen zoals gefactureerd door de Verkoper. Elke verhoging van het BTW-tarief of elke nieuwe belasting die tijdens de uitvoering van de bestelling zou worden opgelegd, is ten laste van de Klant. Alle prijzen zijn gebaseerd op de afhaling van het Product door de Klant. Eventuele bijkomende diensten (levering of andere) zijn derhalve niet in de prijs van de Producten inbegrepen en, indien de levering door de Verkoper wordt aanvaard, zullen de Producten worden geleverd tegen betaling van de bijkomende kosten.

6.2 De toegepaste belastingen zijn die welke van kracht zijn op de datum van betaling van de prijs door de Klant. Alle bestellingen worden uitsluitend in euro betaald. De kosten van betaling zijn voor rekening van de Klant.

6.3 De prijzen worden vastgesteld door de Verkoper en kunnen derhalve te allen tijde worden gewijzigd, met dien verstande dat de prijs van bestellingen die zijn geplaatst of in uitvoering zijn op de datum waarop de prijswijziging plaatsvindt, ongewijzigd zal blijven.

6.4 Elke betwisting met betrekking tot een factuur van de Verkoper moet schriftelijk gebeuren binnen acht (8) kalenderdagen na de datum van uitgifte van de factuur. De betwisting ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting. Elke door de Verkoper opgestelde factuur die niet binnen acht (8) kalenderdagen wordt betwist, wordt geacht door de Klant te zijn aanvaard wat het bedrag betreft en kan vervolgens niet meer worden betwist.

6.5 Indien bij de bestelling een voorschot moet worden betaald zodra de bestelling is geplaatst, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling slechts uit te voeren op basis van het bewijs van betaling van het voorschot. Indien de Klant een consument is en een voorschot moet betalen, zal de Verkoper hem een bestelbon overhandigen.

6.6 De facturen van de Verkoper zijn contant betaalbaar. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt alle door de Klant aan de Verkoper verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Onverminderd de voorgaande bepalingen geeft de niet-betaling van een factuur op de vervaldag de Verkoper eveneens het recht om de uitvoering van zijn diensten voor de Klant op te schorten, om elke lopende opdracht te beëindigen en/of om elke bestelling in te houden tot de volledige betaling van alle schulden, met inbegrip van de vergoedingen, achterstandsrente en aanmaningskosten, zonder dat de Verkoper als gevolg van deze opschorting of beëindiging tot enige schadevergoeding gehouden is.

6.7 Het bedrag van elke factuur van de Verkoper die op de vervaldag niet volledig is betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een achterstandsrente van één (1) procent per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. De achterstallige rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd.

6.8 Onverminderd de andere bepalingen van het Contract, heeft de Verkoper, indien een factuur van de Verkoper niet betaald is binnen dertig (30) dagen na de datum van verzending, het recht om zijn bedrag te verhogen met vijftien (15) percent ten titel van schadevergoeding voor administratiekosten met een minimum van tweehonderd (200) euro, tenzij hij de werkelijk gemaakte kosten om zijn schuld te innen kan bewijzen. Alle kosten die de Verkoper moet maken om zijn vordering te innen, zijn voor rekening van de Klant.

6.9 De Klant stemt er hierbij mee in dat de Verkoper elke schuld van de Klant aan de Verkoper zal verrekenen met elke vordering die de Klant op de Verkoper zou kunnen hebben. De Klant machtigt de Verkoper om alle facturen langs elektronische weg aan de Klant te sturen.

6.10 De Klant blijft garant staan voor de betaling van de op zijn verzoek aan een derde toegezonden factuur en kan, in geval van niet-betaling op de vervaldag, worden aangesproken tot betaling van de door deze derde verschuldigde sommen, in hoofdsom, interesten en kosten.

6.11 Wanneer de klant een consument is, zijn de artikelen 6.7 en 6.8 van overeenkomstige toepassing wanneer de verkoper een onbetwiste factuur van de klant niet betaalt op de vervaldatum van die factuur.


7. AFHALINGEN EN LEVERINGEN

7.1 Elk aan de Klant verkocht Product moet door de Klant worden afgehaald in de winkel van de Verkoper waar de Klant de aankoop heeft gedaan en dit, vanaf het moment van aankoop door de Klant. Wanneer de Klant een Product via de Website reserveert, beschikt de Klant over tien (10) werkdagen om het Product af te halen bij het daartoe aangewezen verkooppunt van de Verkoper.

7.2 Indien het Product door de Klant werd aangekocht op de Website van de Verkoper, dient de Klant het Product binnen tien (10) werkdagen af te halen op de plaats die door de Verkoper is aangegeven in de e-mail ter bevestiging van de bestelling of, bij gebreke daaraan, op de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

7.3 Indien de Klant de bestelde Producten niet binnen de gestelde termijn heeft teruggenomen, is de Verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontlast van zijn verplichting tot bewaring en levering van de Producten. Indien de bestelde Producten niet binnen de gestelde termijn worden afgehaald, kan de Klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling of vergoeding, en vormt het niet afhalen van de bestelde Producten binnen de gestelde termijn een ernstige schending van het Contract door de Klant.

7.4 Indien de Verkoper het voorstel aan de Klant doet, kunnen de Klant en de Verkoper overeenkomen dat de bestelde Producten door de Verkoper aan de Klant zullen worden geleverd. De Verkoper zal de Klant op de hoogte brengen van de voorwaarden, de indicatieve termijnen en de prijs van de levering voordat de bestelling gevalideerd wordt. De betrokken Producten reizen voor rekening, risico en gevaar van de Klant, behalve in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid te wijten aan de Verkoper of zijn werknemers. De transportkosten van de Producten zullen aan de Klant worden gefactureerd. De Producten worden geleverd op het postadres dat de Klant op de Website heeft aangegeven, voor de ingangsdeur van het gebouw, op de stoep. In geval van verlies, beschadiging of vertraging bij het vervoer van de Producten, zijn alle vorderingen ten laste van de Klant, die verplicht is zijn rechten bij de vervoerder te doen gelden binnen de termijnen die gelden naar gelang van de wijze van vervoer. Elk verlies, elke beschadiging of elke vertraging te wijten aan de vervoerder van de Producten vormt in geen geval een grond voor niet-betaling of vertraging in de betaling van de facturen van de Verkoper. Het feit dat de Verkoper de goederen toevertrouwt aan een vervoerder of expediteur van zijn keuze of het feit dat het vervoer door de Klant is vooruitbetaald, brengt geen afwijking van deze bepaling met zich mee.

7.5 De overdracht van de risico's met betrekking tot de door de Verkoper aan de Klant verkochte Producten zal van kracht zijn bij het sluiten van het Contract.


8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De Verkoper behoudt zich de eigendom van de Producten voor tot de daadwerkelijke ontvangst van de totale prijs van de betrokken Producten en hun accessoires. De eigendomsoverdracht van de door de Verkoper aan de Klant verkochte Producten vindt plaats op de datum van volledige betaling van de prijs van de betrokken Producten en toebehoren (met inbegrip van eventuele kosten, interesten en boetes) door de Klant.

8.2 Vooraleer de eigendomsoverdracht plaatsvindt, ziet de Klant er uitdrukkelijk van af de door de Verkoper aan de Klant verkochte Producten te verkopen, over te dragen, in pand te geven en in het algemeen te vervreemden. De Verkoper kan zich op dit beding van eigendomsvoorbehoud beroepen vijf (5) dagen na het verzenden van een ingebrekestelling aan de Klant indien deze in gebreke blijft de aan de Verkoper verschuldigde sommen volledig te betalen. De betrokken Producten moeten dan onmiddellijk op verzoek en op kosten van de Klant aan de Verkoper worden teruggezonden. De Klant blijft niettemin als enige aansprakelijk voor het verlies, zelfs door toeval of Overmacht, van de verkochte Producten. De Klant blijft de bewaarder van de Producten, die hij moet verzekeren en instaan voor het onderhoud van de Producten in goede staat tot de volledige betaling van alle aan de Verkoper verschuldigde sommen


9. HERROEPINGSRECHT

9.1 Deze bepaling is alleen van toepassing indien de Klant een Consument is en voor zover het Contract tot stand is gekomen via de Website. Indien de Klant een Consument is die een Product heeft gekocht in een verkooppunt (winkel) van de Verkoper, heeft hij geen herroepingsrecht.

9.2 Indien de Klant een Product slechts via de Website heeft gereserveerd door ervoor te kiezen het Product bij een verkooppunt van de Verkoper af te halen en de prijs van het Product slechts te betalen wanneer hij het bij het verkooppunt van de Verkoper afhaalt, geniet de Klant niet van het herroepingsrecht. In dit geval beslist de Klant pas over de aankoop van het Product wanneer hij het in de winkel afhaalt, na het product te hebben geïnspecteerd en contact te hebben opgenomen met een ter plaatse aanwezige medewerker van de Verkoper. In geval van aankoop zal de Klant betalen aan de kassa van de winkel van de Verkoper. De verkoop is pas voltooid wanneer de Klant de betaling heeft voldaan. Het gaat dus niet om een verkoop op afstand; bijgevolg is geen herroepingsrecht van toepassing.

9.3 Indien deze bepaling van toepassing is, heeft de Consument het recht om het Contract zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van veertien kalenderdagen, mits het Contract gesloten werd buiten de gebouwen van de Verkoper. Deze termijn gaat in op de dag waarop het product door of namens de consument wordt ontvangen.

9.4 Tijdens deze periode moet de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zendt hij aan de Verkoper het aankoopbewijs met een bepaalde datum terug, alsmede het tegelijkertijd geleverde Product en alle geleverde accessoires in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Het herroepingsrecht kan alleen worden uitgeoefend als de oorspronkelijke verpakking van het Product intact is gebleven, met name als de verzegeling en het Product zelf niet zijn gebruikt of beschadigd. De Klant is aansprakelijk voor elk waardeverlies van de Producten dat het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

9.5 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet hij de kosten dragen die voortvloeien uit deze beslissing, met inbegrip van de kosten voor het terugzenden van het Product naar de Verkoper. Zendingen "verzendkosten betaald door de ontvanger" en "tegen terugbetaling" worden door de Verkoper geweigerd.

9.6 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Producten die, wegens hun aard of het gebruik dat de Klant ervan maakt, kennelijk niet opnieuw door de Verkoper op de markt zullen worden gebracht, zoals met name, maar niet limitatief: goederen die om gezondheids- of hygiëneredenen verzegeld zijn, indien de Klant ze na levering heeft ontzegeld; audio- en video-opnamen en software voor computers (CD, DVD, Blu-ray, hardware, programma's, CD-Rom, videospelletjes, USB-stick, harde schijf, USB-sleutel, enz); artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn; artikelen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; verzegelde artikelen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan het zegel na levering is verbroken.

9.7 Indien de Consument het herroepingsrecht uitoefent, betaald de Verkoper aan de Consument (i) de prijs van het door de Consument teruggezonden en betaalde Product en (ii) de door de Consument betaalde vervoers- en leveringskosten om het Product door de Verkoper te laten leveren, maar slechts tot het toepasselijke minimumtarief. Indien de Consument een duurdere wijze van vervoer en levering heeft gekozen dan de goedkoopste wijze van vervoer en levering die door de Verkoper wordt aangeboden, vergoedt de Verkoper slechts de vervoers- en leveringskosten die overeenkomen met het goedkoopste tarief dat op zijn Website wordt aangeboden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik van de terug te betalen aankoopprijs het bedrag van de waardevermindering van het Product af te trekken waarvoor de Klant verantwoordelijk is.

9.8 De Verkoper vergoedt de Consument met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Consument gebruikt werd voor de initiële transactie, tenzij de Consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de vergoeding geen kosten voor de Consument met zich meebrengt. De Verkoper zal de Consument pas terugbetalen na ontvangst van het geretourneerde Product door de Consument of totdat de Consument het bewijs van verzending van het Product heeft geleverd, al naar gelang wat zich het eerst voordoet.

9.9 De Consument kan gebruik maken van het onderstaande formulier om de Verkoper op de hoogte te stellen van zijn bereidheid om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht:
Herroepingsformulier
(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen).
Ter attentie van SRL 1POPUPSTORE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1420 Braine l’Alleud, Rue du Commerce 50
Ik/wij (*) deel/delen u (*) hierbij mede dat ik/wij (*), overeenkomstig artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van economisch recht, de overeenkomst betreffende de verkoop van het onderstaande product herroep/herroepen:
(Gelieve de beschrijving van het betrokken product te vermelden)
Besteld op (*)/ontvangen op (*) :
Naam van de cliënt(en) :
Adres van de klant(en) :
E-mailadres van de klant(en):
Ik reken op uw volledige medewerking. Met vriendelijke groet
Handtekening van de Klant (en):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


10. VERANTWOORDELIJKHEID

10.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het minimum voorgeschreven door de Belgische recht. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan slechts worden ingeroepen in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout die aan hem kan worden toegeschreven. De verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van het Contract zijn uitsluitend middelenverbintenissen. De Verkoper is niet aansprakelijk indien de tekortkoming die hem kan worden toegerekend te wijten is aan een geval van Overmacht.

10.2 De Verkoper levert zijn Producten "zoals zij zijn" (as is). De Klant aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de Producten. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, indirecte schade daaronder begrepen, en is niet aansprakelijk voor vermogensschade of enige andere schade van welke aard dan ook in verband met het Contract, zelfs indien Verkoper op de hoogte was gesteld van het risico van het ontstaan van dergelijke schade. Deze bepaling sluit echter de wettelijke aansprakelijkheid van de Verkoper voor overlijden of persoonlijk letsel van de Consument als gevolg van een handelen of nalaten van de Verkoper niet uit of beperkt deze niet.

10.3 De Verkoper geeft geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Producten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het Contract, sluit de Verkoper, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle garanties uit met betrekking tot de Producten, hetzij in feite of in rechte, uitdrukkelijk of stilzwijgend. De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Klant of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of onderbreking in de beschikbaarheid van de Producten.

10.4 Geen enkel advies of informatie verkregen door de Klant van de Verkoper zal enige garantie laten ontstaan die niet uitdrukkelijk in het Contract is vermeld.

10.5 Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of problemen bij de uitvoering van het Contract indien deze het gevolg zijn van Overmacht.

10.6 Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Verkoper de aansprakelijkheid van de Verkoper niet dekt wanneer zijn aansprakelijkheid kan worden vastgesteld en dat herstel, vervanging of voltooiing niet mogelijk is, zal de Verkoper de schade persoonlijk dekken, maar binnen de limiet van het totale bedrag dat door de Verkoper aan de Klant wordt gefactureerd voor het Product in kwestie.

10.7 Behalve in het geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout van de Verkoper, zal de Klant de Verkoper vrijwaren en schadeloos stellen tegen elke actie, vordering of rechtsgeding van welke aard dan ook die door een derde tegen de Verkoper wordt gericht of ingesteld en die een direct of indirect gevolg is van het gebruik van de Producten of die verband houdt met het Contract, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle schade, kosten of schadeloosstellingen die de Verkoper kan oplopen in verband met een dergelijke actie, vordering of rechtsgeding. Indien de Klant in dit verband zelf dergelijke schadevergoedingen heeft betaald, kan hij op geen enkel ogenblik de terugbetaling door de Verkoper eisen van de aldus gedane betalingen.


11. CONFORMITEITSGARANTIE VAN DE CONSUMENT

11.1 Wanneer de Klant een Consument is, geniet hij de wettelijke garantie die van toepassing is op consumptiegoederen, voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De Verkoper is verplicht goederen te leveren die in overeenstemming zijn met het Contract en aansprakelijk te zijn voor alle gebreken van conformiteit die op het tijdstip van de levering van de Producten bestaan. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend indien een gebrek bestaat op de dag waarop de Klant het Product in bezit neemt, en de Verkoper is aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat binnen twee jaar na die dag zichtbaar wordt, op voorwaarde dat het gebrek bestond op de dag van levering van het Product aan de Consument. Indien het gebrek zich voordoet binnen 6 maanden na de datum van levering van het Product aan de Consument, wordt het gebrek geacht aanwezig te zijn op het tijdstip van levering van het Product, behoudens door de Verkoper geleverd bewijs van het tegendeel. Anderzijds is het aan de Klant om na deze periode van 6 maanden te bewijzen dat het conformiteitsgebrek bestond op het ogenblik van de levering van het Product.

11.2 De garantie die van toepassing is op consumptiegoederen geldt niet in de volgende gevallen : in geval van tussenkomst of manipulatie van het Product door een derde zonder de toelating van de Verkoper; in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, een ongeval, een natuurramp; in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of elk ander gebruik dat niet overeenstemt met de instructies van de fabrikant of van de Verkoper; in geval van schade veroorzaakt door commercieel of professioneel gebruik of collectief gebruik van het Product. Deze lijst is niet exhaustief en dient slechts ter illustratie.

11.3 De garantie die van toepassing is op consumentengoederen omvat de herstelling of vervanging van het niet-conforme Product zonder kosten voor Consument. Indien echter blijkt dat de herstelling of de vervanging van het Product niet mogelijk is, onevenredig is voor de Verkoper of ernstige ongemakken zou veroorzaken voor de Klant (bv. onredelijke vertragingen), verbindt de Verkoper zich ertoe dat, op verzoek van de Klant, hem een passende vermindering zal worden toegekend of, in voorkomend geval, dat het Contract zal worden ontbonden en de volledige prijs zal worden terugbetaald, onder voorbehoud van teruggave van het Product door de Klant.

11.4 Om in aanmerking te komen voor de garantie die van toepassing is op consumptiegoederen, moet de Klant de datum van aankoop van het Product en de datum van levering ervan bewijzen. De factuur of het verkoop bewijs van de Verkoper gelden als garantiebewijs voor de Klant ten opzichte van de Verkoper. Bij gebreke daarvan kan de Klant elk ander geldig bewijsmiddel gebruiken om de datum van aankoop en levering van het Product vast te stellen.

11.5 In alle gevallen verliest de Klant die een Consument is het recht om zich te beroepen op een gebrek of niet-conformiteit indien hij de Verkoper hiervan niet op de hoogte heeft gebracht via een gedetailleerde e-mail binnen de twee (2) maanden vanaf het moment dat de Klant het gebrek heeft opgemerkt of had moeten opmerken.

11.6 Bij het herstellen van elektronische apparaten is het mogelijk dat gegevens die in of door het te repareren product zijn opgeslagen, beschadigd raken of verloren gaan. Alleen de Klant kan verantwoordelijk worden gesteld voor de back-up van voornoemde gegevens of de reconstitutie ervan, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van de Verkoper dienaangaande. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie van gegevens die in of door dergelijke elektronische apparaten zijn opgeslagen.

11.7 Claims, verzoeken om omwisseling of terugbetaling van een niet-conform Product moeten worden ingediend bij het verkooppunt waar de Klant het niet-conforme Product heeft gekocht of, bij gebreke hiervan, per post of per e-mail aan de Verkoper.

11.8 Elke vordering van de Klant en elke activering van de garantie schorst geenszins de betaling van de door de Klant aan de Verkoper verschuldigde bedragen.


12. GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN

12.1 Deze bepaling doet geen afbreuk aan de conformiteitsgarantie die van toepassing is op consumptiegoederen wanneer de Klant een Consument is.

12.2 De Klant kan de uitoefening van de garantie voor verborgen gebreken eisen indien de aanwezige gebreken zich niet voordeden op het ogenblik van de aankoop, aanwezig waren vóór de aankoop (en dus bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van normale slijtage van het Product), en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet ofwel het Product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, ofwel dit gebruik in die mate beperken dat de Klant het Product niet zou hebben gekocht of het niet tegen die prijs zou hebben gekocht indien hij het gebrek had gekend).

12.3 De aan de Klant geleverde Producten worden geacht te zijn goedgekeurd door de Klant uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen na de levering van de Producten, tenzij de Klant de Verkoper vóór het verstrijken van deze termijn telefonisch en per e-mail in kennis stelt van een nauwkeurige en gedetailleerde klacht. De goedkeuring heeft betrekking op alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de Klant bij de levering of binnen vijf (5) kalenderdagen na de levering door een zorgvuldige en ernstige inspectie kon ontdekken.

12.4 De Klant is verplicht de Producten binnen vijf kalenderdagen na ontvangst aan een grondige inspectie te onderwerpen. In ieder geval verliest de Klant het recht zich op een gebrek te beroepen indien hij de Verkoper daarvan niet in kennis heeft gesteld via een gedetailleerde e-mail binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf het tijdstip waarop de Klant het gebrek heeft opgemerkt of had moeten opmerken. In elk geval zal de Verkoper geen rekening houden met vorderingen voor gebreken waarvan de oorsprong na de levering van de Producten ligt of aan de Klant toe te schrijven is.

12.5 De garantieverplichting voor verborgen gebreken geldt alleen als het Product onder normale omstandigheden wordt gebruikt. De toepassing van een eventuele garantie met betrekking tot een verborgen gebrek is onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: (i) het gebrek het Product in aanzienlijke mate ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het normaliter bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopvoorwaarden is vermeld; (ii) het Product door de Klant op passende wijze is geassembleerd en geplaatst; (iii) het Product onder normale omstandigheden wordt gebruikt; (iv) de onderhouds- en gebruiksinstructies die bij de levering zijn meegedeeld of in de bij de levering gevoegde documentatie zijn vermeld, zijn nageleefd; (v) het Product niet door de Klant of door een derde werd gewijzigd, gedemonteerd of hersteld; en (vi) de Klant de Verkoper per aangetekend schrijven in kennis heeft gesteld van de klacht met betrekking tot het verborgen gebrek binnen een termijn van maximaal vijftien (15) kalenderdagen nadat hij het verborgen gebrek heeft ontdekt.

12.6 Indien de garantie van de Verkoper voor verborgen gebreken aan het Product van toepassing is, beperkt de garantie zich, naar keuze van de Verkoper, tot de kosteloze herstelling, aanvulling of vervanging van het gebrekkige Product, zonder dat de Verkoper gehouden is tot enige bijkomende schadevergoeding. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper de factuurwaarde van het betrokken Product overschrijden. In geval van toepassing van de garantie voor verborgen gebreken, moet de Klant het defecte Product op eigen kosten en risico terugsturen naar de Verkoper om het te laten herstellen, aanvullen of vervangen.

12.7 In geval van inroeping van de garantie voor verborgen gebreken door de Klant, moet het Product franco aan de verkoper worden teruggezonden en wordt het niet franco teruggezonden. Indien de Verkoper vaststelt dat de garantie van toepassing is op het Product, zal hij de redelijke kosten vergoeden voor het vervoer van de Producten voor de retour en terugzending aan de Klant. Anders blijven de transportkosten voor rekening van de Klant.

12.8 De Producten kunnen slechts aan de Verkoper worden teruggezonden na diens voorafgaande schriftelijke toestemming. Geretourneerde Producten moeten franco aan de Verkoper worden toegezonden. Teruggestuurde Producten moeten in perfecte staat verkeren en zorgvuldig verpakt zijn in hun oorspronkelijke verpakking, zonder enige wijziging aan hun referenties of serienummers; zij moeten hun etiket intact houden, evenals hun zegels of merktekens die de wederverkoop van deze Producten mogelijk maken. In geval van een terugzending die niet vooraf is goedgekeurd of die niet conform is, worden de Producten op kosten van de Klant aan hem teruggezonden.

12.9 Elke vordering van de Klant en elke activering van de garantie schorst geenszins de betaling van de door de Klant aan de Verkoper verschuldigde bedragen.


13. PERSOONLIJKE GEGEVENS

13.1 De Klant machtigt de Verkoper om de persoonlijke gegevens die de Klant aan de Verkoper meedeelt te verwerken.

13.2 De Klant verklaart dat hij kennis heeft genomen van het reglement van de Verkoper inzake de verwerking van persoonsgegevens en dat hij dit reglement zal naleven.

13.3 De Klant vrijwaart de Verkoper tegen elk verhaal en elke aanspraak in het algemeen van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwerking van de hier bedoelde persoonsgegevens die de Klant aan de Verkoper heeft meegedeeld.


14. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

14.1 De Verkoper heeft het recht om het Contract geheel of gedeeltelijk, alsmede de rechten en verplichtingen die uit het Contract voortvloeien, aan een derde over te dragen zonder toestemming van de Klant en zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding en op voorwaarde dat de overdracht van het Contract de garanties van de Klant niet vermindert wanneer de Klant een Consument is. In het bijzonder heeft de Verkoper het recht om elke vordering die hij op de Klant heeft over te dragen en een dergelijke overdracht brengt de verplichting van de Klant tot betaling met zich mee in handen van de nieuwe houder van de vordering. De Verkoper heeft het recht de uitvoering van de gehele bestelling of een gedeelte ervan uit te besteden aan onderaannemers zonder toestemming van de Klant.

14.2 De Verkoper heeft het recht een beroep te doen op een onderaannemer van zijn keuze.

14.3 De Klant heeft niet het recht om het Contract geheel of gedeeltelijk, kosteloos of tegen vergoeding, over te dragen aan een derde. Elke overdracht van het Contract of een deel ervan door de Klant in strijd met deze bepaling zal van rechtswege nietig en niet afdwingbaar zijn tegenover de Verkoper.


15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

15.1 Het Contract vormt de volledige tekst van de overeenkomst tussen de partijen die hetzelfde onderwerp betreft. Het vervangt alle andere overeenkomsten, voorstellen, aanbiedingen of intentieverklaringen die eerder door een van de partijen zijn gedaan, evenals alle andere communicatie tussen de partijen betreffende de inhoud van het Contract.

15.2 Elke verklaring van afstand door een Partij van alle of een deel van haar rechten of belangen uit hoofde van het Contract moet schriftelijk geschieden. Het feit dat een Partij een van haar rechten uit hoofde van het Contract niet doet gelden of niet bij de andere Partij aandringt op naleving van de bepalingen van het Contract, mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van dat recht of als aanvaarding van de schending van het Contract.

15.3 Het Contract maakt integraal deel uit van de aanbiedingen of van elke overeenkomst die tussen de Verkoper en de Klant wordt gesloten.

15.4 Het Contract heeft voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze laatste bepalen dat zij uitsluitend van toepassing zijn. Afwijking van het Contract is toegestaan mits de Verkoper daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

15.5 De niet-uitvoering door de Verkoper van een bepaling van het Contract zal in geen geval worden beschouwd of geïnterpreteerd als (i) een verklaring van afstand van de latere uitvoering ervan, of (ii) een verklaring van afstand van de toepassing van de andere bepalingen van het Contract door de Verkoper.


16. NIETIGHEID

16.1 De eventuele nietigheid of niet toepasselijkheid van een bepaling van het Contract zal op geen enkele wijze de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen van het Contract aantasten.

16.2 De partijen verbinden zich ertoe elke bepaling van het Contract die ongeldig wordt verklaard, te vervangen door een andere bepaling met gelijkwaardige economische gevolgen.

16.3 Elke bepaling van dit Contract die ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, geldt voor zover maximaal is toegestaan door de wet.


17. MEDEDELINGEN

17.1 Elke partij staat de andere partij toe met haar te corresponderen door middel van emails.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

18.1 Het Contract wordt uitsluitend beheerst door de bepalingen van het Belgisch recht, met uitzondering van de collisieregels.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brussel, die door de Partijen als enige bevoegde rechtbanken worden gekozen. De taal van de procedure zal het Frans zijn.


19. AANVAARDING

19.1 Bij het plaatsen van een bestelling door de Klant via de Website, resulteert de aanvaarding door de Klant van deze algemene voorwaarden uit het activeren van het vakje dat overeenstemt met de zin van aanvaarding van deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld de vermelding "Ik verklaar kennis te hebben genomen van alle algemene voorwaarden en deze te aanvaarden". Het feit dat dit vakje wordt aangekruist, wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de Klant.

19.2 Wanneer de bestelling van de Klant in een verkooppunt van de Verkoper wordt geplaatst, kan de Klant kennisnemen van deze algemene voorwaarden door middel van een bericht dat aan de ingang van het verkooppunt van de Verkoper is aangeplakt en het feit dat de Klant een bestelling bij de Verkoper plaatst, houdt in dat de Klant het Contract aanvaardt. De Klant kan een exemplaar van deze algemene voorwaarden ontvangen op eenvoudig verzoek gericht aan het personeel van de Verkoper aanwezig in het verkooppunt van de Verkoper.

19.3 De Klant erkent uitdrukkelijk dat deze clausules en voorwaarden een algemeen kader vormen dat van toepassing is op alle bestellingen die aan de Verkoper worden toevertrouwd, bij gebrek aan enig ander specifiek schrijven. De onderhavige voorwaarden zijn derhalve algemeen van aard en residueel ten aanzien van andere toevertrouwde of toe te vertrouwen opdrachten.